Przeplyw towaru w lancuchu dostaw

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które wymaga spełniać artykuł w relacji od środowiska w którym będzie on użytkowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne powstające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym dawana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z sektorze. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.